• Danh sách giảng viên
Danh sách giảng viên

STT HỌ VÀ TÊN  
1

Vương Ngọc Bảo Hà

Năm sinh: 02/08/1975

Chức vụ: Trưởng khoa

Sđt: 0918.836.434

Email: baohavuongngoc@gmail.com

2

Phạm Minh Kết

Năm sinh: 30/10/1975

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Sđt: 0917.946.694

Email: minhket.btec@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mai Ánh

Năm sinh: 29/06/1981

Chức danh: Giảng viên

Sđt: 0937.997.567

Email: ntmaianh124@gmail.com

4

Nguyễn Việt Cường

Năm sinh: 21/10/1975

Chức danh: Giảng viên

Sđt: 0918.987.395

Email: vcuong7579@gmail.com

5

Huỳnh Chí Nhân

Năm sinh: 0939.297.771

Chức danh: Giảng viên

Sđt: 0939.297.771

Email: cnhan81@yahoo.com 

6

Lưu Thị Minh Thư

Năm sinh: 17/06/1971

Chức danh: Giảng viên

Sđt: 0948.118.117

Email: minhthu_bl@yahoo.com.vn

  khoakinhte2005@gmail.com  

TIN LIÊN QUAN.