• Tuyển dụng giảng viên kế toán
Tuyển dụng giảng viên kế toán

Khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh tuyển dụng 3 giảng viên giảng dạy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kế toán Hành chính sự nghiệp.