• KHOA KÉ TOÁN - QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA KÉ TOÁN - QUẢN TRỊ KINH DOANH

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị :

1. Đặc điểm, tình hình :

 - Tên đơn vị : Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

- Địa điểm trụ sở chính : 139A Đường Cách Mạng, Khóm 10, Phường 01, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Quá trình thành lập :

Năm 2003, để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nhà trường, Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 252/QĐ – GD&ĐT ngày 12/09/2003 của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Bạc Liêu. Khoa Kinh tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu quản lý. Đến tháng 4 năm 2014 trường nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu, Khoa đổi tên thành Khoa Kế toán – Quản trị Kinh doanh.

Về tổ chức : Ban lãnh đạo khoa hiện nay gồm có 3 nhân sự ( Trưởng khoa phụ trách chung, 1 phó trưởng khoa phụ trách công tác GVCN & rèn luyện học sinh, sinh viên và 1 trợ lý). Đội ngũ CB – GV hiện nay là 8 người đều có trình độ đại học và sau đại học ( trong đó sau đại học 5 GV chiếm 62,5 %) đều được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Tập thể khoa có sự đoàn kết nhất trí cao quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Chức năng, nhiệm vụ khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh:

     - Giúp hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, hoạch định kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ; Giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các hệ thống văn bản quản lý đào tạo, quản lý và điều hành các hoạt trong nhà trường trên tiêu chuẩn quản lý chất lượng;

     - Căn cứ vào chương trình  đào tạo và kế hoạch giảng dạy hàng năm phối hợp cùng với các Khoa, Tổ bộ môn, phòng Đào tạo tổ chức phân công, tổng hợp giờ giảng, giờ tiêu chuẩn cho từng giáo viên và từng tổ  bộ môn ; trên cơ sở đó xây dựng  kế hoạch mời giảng và cuối năm tổng hợp làm thanh toán vượt giờ theo quy định hiện hành;

     - Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo của cả hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và liên kết đào tạo.

     - Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện về công tác giáo vụ, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra như : kế hoạch giảng dạy, học tập, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, tuyển sinh; Tổ chức việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo từng học kỳ & năm học; xét khen thưởng, học bổng, lên lớp và xét tốt nghiệp;

     - Có trách nhiệm phân công và tổ chức kiểm tra cán bộ giáo viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao;

     - Tham gia nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động thăm lớp, dự giờ , hội giảng, xây dựng đề cương bài giảng, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hoạt động của giáo viên và học sinh;

     - Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ kịp thời, chính xác đối với Ban giám hiệu;

     - Tham mưu cho Ban giám hiệu và tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và CBCNV của khoa.

II. Thành tích đạt được :

1.Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hằng năm tập thể Khoa KT-QTKD đã chủ động tổ chức thực hiện và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Khoa KT-QTKD đảm nhiệm  công tác đào tạo 03 chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán hành chính sự nghiệp, Quản trị kinh doanh; ngoài ra có các lớp tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ kế toán, tài chính.

Cùng với tập thể hội đồng sư phạm nhà trường tham gia xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo các nghề theo hướng giảm lý thuyết hàn lâm, tăng thực hành, thực tập nhằm rèn luyện tay nghề cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học cho cả 2 hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học; xây dựng và hoàn thiện hệ thống câu hỏi ngân hàng đề thi cho tất cả các chuyên ngành đào tạo; từng bước hoàn thiện, thống nhất câu hỏi ngân hàng đề kiểm tra thường xuyên và đề kiểm tra định kỳ cho tất cả các môn học, mô đun.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy; biên chế, tiến độ từng học kỳ, từng năm; kế hoạch kiểm tra hết môn, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, kế hoạch thực tập tốt nghiệp; kế hoạch phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo;

- Phối hợp cùng với các phòng, khoa, tổ bộ môn; tổ chức phân công, tổng hợp giờ giảng, giờ tiêu chuẩn cho từng giáo viên; trên cơ sở đó vào cuối năm tổng hợp làm thanh toán vượt giờ theo quy định hiện hành;

- Tổ chức việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách khách quan, công bằng và chính xác cho từng học kỳ & năm học; làm tốt công tác xét khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng, lên lớp và điều kiện dự thi tốt nghiệp;

 - Tổ chức kiểm tra thường xuyên các hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao một cách nghiêm túc;

- Tham gia tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, nghiệm thu đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; hội nghị về công tác liên kết đào tạo, hội nghị khách hàng nhằm nắm bắt kịp  thời nhu cầu và chất lượng đào tạo thực tế của nhà trường;

- Thường xuyên tổ chức các hoạt đông thăm lớp, dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm hơn 100 tiết/năm; duy trì tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ;

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ kịp thời, chính xác cho cơ quan quản lý cấp trên và Ban giám hiệu nhà trường theo yêu cầu;

- Tham gia chỉ đạo và tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên trong nhà trường: “Dạy tốt – học tốt”, “ Diễn đàn học sinh khởi nghiệp”, “ Hiến máu nhân đạo”, “Xây dựng nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp”…do Liên chi đoàn khoa làm nồng cốt.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục…đạt hiệu quả cao.

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích :

- Khối đoàn kết tập thể của nhà trường nói chung và Khoa Kế toán – Quản trị nói riêng tiếp tục được giữ vững, nền nếp kỷ cương ngày càng được cũng cố; quy mô đào tạo được duy trì, chất lượng đào tạo từng bước một nâng lên; uy tín của mỗi cá nhân ngày càng được khẳng định;

- Các hoạt động chuyên môn được tổ chức phong phú hơn về cả nội dung và hình thức nhất là hoạt động giảng dạy. Nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên và có chuyển biến tích cựa trong hoạt động giảng dạy. Việc tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm ở các tổ bộ môn, khoa được tổ chức thường xuyên và có nề nếp hơn;

- Hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động phong trào. Đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa ngày càng phong phú, thiết thực và có chất lượng hơn, góp phần xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn được các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong nhà trường;

- Đẩy mạnh kiểm tra nội bộ của khoa, nên hồ sơ giáo vụ và hồ sơ chuyên môn đều đảm bảo cả số lượng và chất lượng, có tác dụng tích cực đến các hoạt động, nhất là hoạt động chuyên môn và công tác quản lý chuyên môn của đơn vị.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác :

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục, điều lệ trường cao đẳng, các quy chế đào tạo;

- Tham mưu bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hưởng ứng các hoạt động, tham gia các phong trào do ngành, nhà trường phát động.

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới :

- Tiếp tục nói không và hưởng ứng tích cực cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo, tạo môi trường thân thiện trong học đường. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, đánh giá, xếp loại học sinh;

-Tiếp tục duy trì quy mô đào tạo, đa dạng hóa các loại hình và cơ cấu đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt” phát huy tối đa phương pháp dạy học mới theo hướng ứng dụng thực hành, phát huy tính tích cực hiệu quả của giờ học, học sinh chủ động hơn trong việc lĩnh hội tri thức và khả năng thực hành.;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác quản lý chuyên môn, đi sâu vào quản lý nội dung và chất lượng giảng dạy, hoạt động kiểm tra đánh gia xếp loại học sinh đảm bảo chính xác và công bằng;

- Phát huy vai trò của giáo viên trong việc nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương bài giảng biên soạn giáo trình môn học, kiểm tra đánh giá hoạt động của giáo viên và học sinh; cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn chặt với trách nhiệm cá nhân;

- Thực hiện quản lý, xử lý, lưu trữ hồ sơ chuyên môn, khoa học đúng theo quy định, thông tin và báo cáo kịp thời, chính xác;

- Giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho đổi mới dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Xây dựng phòng thực hành kế toán tiến đến trung tâm huấn luyện nghiệp vụ kế toán, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn; tăng cường công tác rèn luyện nghề cho học sinh trước khi tốt nghiệp ra trường.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số QĐ, ngày tháng năm ký QĐ

2016-2017

Tập thể lao động xuất sắc

Số 1577/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

2017-2018

Tập thể lao động xuất sắc

Số 1573/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số QĐ, ngày tháng năm ký QĐ

2017-2018

 

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018

Số 1573/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

TIN LIÊN QUAN.